Hva er Flerspråklige verb?

flerspråkige verbFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster av verb i presens og preteritum.

Verbene er delt inn i  fire kategorier; barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Det finnes også oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Hvorfor bruke Flerspråklige verb?

To gutter 2
 • Innlæringen av verb ser ut til å være vanskeligere enn innlæringen av substantiv. Dette gjelder både ved første- og andrespråkstilegnelse.

 

 • Også enkelte former for språkskader, slik som hjerneslag og Alzheimer sykdom fører til svekket verbproduksjon.

Taordet2

 • Flerspråklig verb tar utgangspunkt i verb som forekommer daglig i ulike kontekster i barnehage og skole. Verbene presenteres med både video, lyd og tekst. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre det lettere å lære verb på både morsmål og norsk.

 

 • Verb spiller en sentral rolle når det gjelder innholdsforståelse av setninger. Økt kunnskap om hvordan verb bygges opp og bøyes kan bidra til bedre kommunikative ferdigheter.

Samarbeider

 • Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige barn og elever muligheten til å sammenligne verbets oppbygning på både morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt.
 • Klikk her for å lese mer om verbinnlæring.

Hvordan bruke Flerspråklige verb?

   
bh

 Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum
 • Se på filmen og høre på ordene
 • Øve på rettskriving av verb
 
 • Høre verbet i presens, si ordet i preteritum for deg selv, før du sjekker fasit.
skola
 • Skrive ordene ned i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
sport
Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:
 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.

 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk.
   
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.

utbild
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.

 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.

 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.

 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.