Hva er Flerspråklige verb?

flerspråkige verbFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster av verb i presens og preteritum.

Verbene er delt inn i  fire kategorier; barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Det finnes også oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Hvorfor bruke Flerspråklige verb?

To gutter 2
 • Innlæringen av verb ser ut til å være vanskeligere enn innlæringen av substantiv. Dette gjelder både ved første- og andrespråkstilegnelse.

 

 • Også enkelte former for språkskader, slik som hjerneslag og Alzheimer sykdom fører til svekket verbproduksjon.

Taordet2

 • Flerspråklig verb tar utgangspunkt i verb som forekommer daglig i ulike kontekster i barnehage og skole. Verbene presenteres med både video, lyd og tekst. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre det lettere å lære verb på både morsmål og norsk.

 

 • Verb spiller en sentral rolle når det gjelder innholdsforståelse av setninger. Økt kunnskap om hvordan verb bygges opp og bøyes kan bidra til bedre kommunikative ferdigheter.

Samarbeider

 • Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige barn og elever muligheten til å sammenligne verbets oppbygning på både morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt.
 • Klikk her for å lese mer om verbinnlæring.

Hvordan bruke Flerspråklige verb i skolen?

Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Se på filmene og høre på verbene og setningene der verbene inngår.
 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum.
 • Øve på rettskriving av verb.
 • Høre på et verb i presens, si ordet i preteritum for seg selv, for så å høre på lydfilen om det stemmer.
 • Se på filmene og skrive verbene i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 bhskolasportutbild

 Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:

 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.
 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk. 
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.
 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.
 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.
 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.

pdfRefleksjonsoppgaver til Flerspråklige verb

Hvordan bruke flerspråklige verb i barnehagen?

nafoplakat web

PLAKAT - fyll inn verb på flere språk

NAFO tilbyr en plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk. Den kan være et utgangspunkt for samtaler der alle har mulighet til å formidle egne tanker og opplevelser.

Alle barn vil ha glede av å lære hva verb heter på ulike språk. Barn som ikke har tilegnet seg så mye norsk ennå, vil ha behov for støtte fra voksne for å kunne formidle seg. Her kan illustrasjoner av dagligdagse situasjoner være til inspirasjon.

Skriv ut den illustrerte plakaten av barn i ulike lekaktiviteter. Plakaten har skriftbobler hvor verb på ulike språk kan fylles inn. Både barn, foreldre og flerspråklige ansatte kan være med og fylle inn verb på ulike språk – gjerne også med lydskrift. La plakaten inspirere til samtaler!

KLIKK HER for å skrive ut plakaten.