Om å lære verb

Taordet

De første ordene småbarn lærer er oftest ord for objekter, heller enn ord for handlinger, dvs. substantiver heller enn verb. En lang rekke undersøkelser viser at de fleste ord to-åringer vanligvis behersker er substantiver (Gentner, 2006). Det at verb læres senere enn substantiver ser også ut å være tilfellet ved andrespråkslæring. Forskning viser blant annet at når vi lærer et annet språk forekommer flere feil for verb enn for substantiv ( Dietrich, 1985; Lennon, 1996; Kallkvist, 1999).

Les mer …

Hva er Flerspråklige verb?

flerspråkige verbFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster av verb i presens og preteritum.

Verbene er delt inn i  fire kategorier; barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Det finnes også oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Hvorfor bruke Flerspråklige verb?

To gutter 2
 • Innlæringen av verb ser ut til å være vanskeligere enn innlæringen av substantiv. Dette gjelder både ved første- og andrespråkstilegnelse.

 

 • Også enkelte former for språkskader, slik som hjerneslag og Alzheimer sykdom fører til svekket verbproduksjon.

Taordet2

 • Flerspråklig verb tar utgangspunkt i verb som forekommer daglig i ulike kontekster i barnehage og skole. Verbene presenteres med både video, lyd og tekst. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre det lettere å lære verb på både morsmål og norsk.

 

 • Verb spiller en sentral rolle når det gjelder innholdsforståelse av setninger. Økt kunnskap om hvordan verb bygges opp og bøyes kan bidra til bedre kommunikative ferdigheter.

Samarbeider

 • Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige barn og elever muligheten til å sammenligne verbets oppbygning på både morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt.
 • Klikk her for å lese mer om verbinnlæring.

Hvordan bruke Flerspråklige verb i skolen?

Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Se på filmene og høre på verbene og setningene der verbene inngår.
 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum.
 • Øve på rettskriving av verb.
 • Høre på et verb i presens, si ordet i preteritum for seg selv, for så å høre på lydfilen om det stemmer.
 • Se på filmene og skrive verbene i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 bhskolasportutbild

 Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:

 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.
 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk. 
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.
 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.
 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.
 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.

pdfRefleksjonsoppgaver til Flerspråklige verb

Hvordan bruke flerspråklige verb i barnehagen?

nafoplakat web

PLAKAT - fyll inn verb på flere språk

NAFO tilbyr en plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk. Den kan være et utgangspunkt for samtaler der alle har mulighet til å formidle egne tanker og opplevelser.

Alle barn vil ha glede av å lære hva verb heter på ulike språk. Barn som ikke har tilegnet seg så mye norsk ennå, vil ha behov for støtte fra voksne for å kunne formidle seg. Her kan illustrasjoner av dagligdagse situasjoner være til inspirasjon.

Skriv ut den illustrerte plakaten av barn i ulike lekaktiviteter. Plakaten har skriftbobler hvor verb på ulike språk kan fylles inn. Både barn, foreldre og flerspråklige ansatte kan være med og fylle inn verb på ulike språk – gjerne også med lydskrift. La plakaten inspirere til samtaler!

KLIKK HER for å skrive ut plakaten.